Narva mnt 7 10117 Tallinn +372 5562 0023 info@medcare.ee

Privaatsustingimused

PRIVAATSUSTINGIMUSED

MedCare Eriarstid OÜ isikuandmete töötlemise tingimused.

Kehtivad alates 01.04.2019.a.

SISSEJUHATUS

MedCare Eriarstid OÜ, registrikood 14572125, aadress Narva mnt 7 10117 Tallinn,  edaspidi „MedCare“ või „meie“) on erameditsiinikeskus. Osutame  teenuseid kooskõlas kehtivate õigusaktidega tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel. Meie peamised teenused on: töötervishoiuarsti ja üldarsti vastuvõtud. Vastavalt seadusandlusele väljastame tervisetõendeid ja teostame vajalikke uuringuid. Meie teenuste loetelu on toodud veebilehel aadressil. Seoses tegevusega töötleme isikuandmeid.

Käesolev isikuandmete töötlemise tingimuste dokument kirjeldab, kuidas MedCare Eriarstid OÜ Teie isikuandmeid töötleb. Tutvuge käesolevate tingimustega hoolikalt. Kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste kohta taotlusi, võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktivormi kaudu.

MedCare Eriarstid OÜ võib käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi muuta, kui muutuvad vastavad õigusaktid. Ajakohased isikuandmete töötlemise tingimused on avaldatud meie veebilehel.

 1. MÕISTED

„GDPR“

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

„Isikuandmed“

Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. Isikuandmed on näiteks teie nimi, isikukood, e-posti aadress, andmed terviseseisundi kohta.

„Kehtiv õigus“

Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad Andmete Töötlemise Lepingu ajal või hakkavad kehtima pärast Andmete Töötlemise Lepingu sõlmimist ja tervishoiuteenuste osutamist reguleerivad õigusaktid.

„Patsient“ või „andmesubjekt“

Füüsiline isik, kes pöördub või on pöördunud MedCare Eriarstid OÜ poole teenuse saamiseks.

„Töötlemine“

 

Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum: kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

„Vastutav Töötleja“

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete tähenduses on Kliendi Isikuandmete Vastutav Töötleja on MedCare Eriarstid OÜ.

„Volitatud Töötleja“

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

 1. ÜLDSÄTTED

2.1. Isikuandmete töötlemise tingimused kohalduvad, kui pöördute MedCare poole teenuse saamiseks.

2.2. Isikuandmete töötlemise tingimused kirjeldavad MedCare Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid.

2.3. MedCare tagab Patsientide Isikuandmete Töötlemise kooskõlas kehtiva õigusega. Kõige olulisemad õigusaktid, millest MedCare Patsiendi Isikuandmete Töötlemisel lähtub on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, ravikindlustusseaduse, ravimiseadus, töötervishoiu ja tööohutuse seadus, isikuandmete kaitse seadus ja GDPR.

 1. MILLAL JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

3.1. MedCare Töötleb Patsientide Isikuandmeid üksnes kindlaks määratud eesmärkidel kehtiva seaduse alusel.

3.2. Kui pöördute MedCare poole tervishoiuteenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid Teile konkreetse tervishoiuteenuse osutamiseks. Sellisel juhul Töötleme Teie Isikuandmeid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil. Tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil töötleme Teid tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu: Teie nimi ja isikukood ning Teile tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas terviseandmeid. Terviseandmete koosseis, mida me konkreetsel juhul Töötleme, sõltub osutatavast tervishoiuteenusest. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime töödelda ka Teie kontaktandmeid ja pangakonto andmeid Teile osutatud tervishoiuteenuse arveldamise eesmärgil ja Teile enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks. Teie e-posti aadressi või telefoni numbrit võime kasutada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta.

MedCare ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses, mis on lubatud kehtiva õiguse alusel.

3.3. Kui pöördute MedCare poole tervishoiuteenuse saamiseks oma tööandja või muu isiku suunamisel seoses töötervishoiuga või seoses vajaliku tervisetõendi hankimisega, töötleme Teie isikuandmeid Teile tervishoiuteenuse osutamiseks Teie tööandjaga või muu isikuga sõlmitud lepingu alusel, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel. Tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil töötleme Teie tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi ja isikukood ning Teile tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke terviseandmeid. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime töödelda ka Teie kontaktandmeid enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta ja Teie soovil Teie terviseandmeid Teie poolt näidatud isikutele või e-posti aadressile. MedCare ei edasta Teie Isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses nagu lubatud kehtiva õiguse alusel. Vastavalt kehtivale töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on meil kohustus edastada Teie tööandjale tervisekontrolli otsus. MedCare ei edasta aga tööandjale Teie terviseandmeid ega tehtud uuringute või analüüside tulemusi.

3.4. Kui pöördute MedCare poole muu teenuse kui tervishoiuteenuse saamiseks, näiteks toitumisnõustamise, taastusravi või muu teenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid Teie tellitud teenuse osutamise eesmärgil. Teile teenuse osutamise eesmärgil töötleme Teid tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu: Teie nimi ja isikukood ning Teile teenuse osutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas Teie terviseandmeid, juhul kui terviseandmete töötlemine on vajalik teenuse osutamiseks. Samuti võime töödelda Teie kontaktandmeid ja pangakonto andmeid Teile osutatud teenuse arveldamise eesmärgil ja Teile enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta. MedCare ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses nagu lubatud kehtiva õiguse alusel.

3.5. Kui olete andnud meile eraldi nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks, on Teie Isikuandmete Töötlemise õiguslikuks aluseks Teie antud nõusolek. Sellisel juhul Töötleme Teie isikuandmeid nõusolekus kindlaksmääratud eesmärkidel ja nõusolekul toodud ulatuses. Teil on õigus nõusolek oma Isikuandmete igal ajal tagasi võtta.

 1. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD TÖÖTLEJATE KASUTAMINE

4.1. MedCare ei edasta Teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades.

4.2. MedCare on kehtiva alusel õigus kasutada Isikuandmete töötlemisel Volitatud Töötlejaid. MedCare Volitatud Töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel Patsientide Isikuandmeid Töödelda on näiteks MedCare Eriarstid OÜ-le IT-teenuse osutajad (näiteks Tarkvara ja serveriteenuse pakkujad ja  tarkvara arendajad). MedCare Eriarstid OÜ kasutab Volitatud Töötlejana üksnes selliseid koostööpartnerid, kes on võtnud kohustuse Töödelda Isikuandmeid kooskõlas käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtetega ja kehtiva õigusega.

4.3. Teile tervishoiuteenuse osutamisel edastab MedCare Teie terviseandmed kehtiva õiguse alusel e-tervise patsiendiportaali infosüsteemi, mis asub veebilehel https://id.digilugu.ee. Digilugu.ee vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn). Patsiendiportaaliga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.

4.4. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võib MedCare Eriarstid OÜ vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu Teie terviseandmed kehtiva õiguse alusel retseptikeskuse kaudu, kui see on vajalik Teile tervishoiuteenuse osutamiseks. Retseptikeskuse isikuandmete vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn. Retseptikeskusega seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.

4.5. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võib MedCare vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu Teie terviseandmed kehtiva õiguse alusel pildipanga kaudu, kui see on vajalik Teile tervishoiuteenuse osutamiseks. Pildipanga vastutav töötleja on Sihtasutus Eesti Tervishoiu Pildipank, registrikood 90007945, aadress Puusepa 8, 51014 Tartu Eesti. Pildipangaga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 5331 8888 või e-posti aadressil abi@pildipank.ee

4.6. Teile tervishoiuteenuse osutamisel seoses mootorsõiduki juhi tervisetõendi väljastamisega, võime Teie terviseandmeid (tervisetõendi) edastada Maanteeameti digitaalsesse keskkonda, mille vastutav töötleja on Maanteeamet (registrikood 70001490, aadress Teelise 4, 10916 Tallinn). Maanteeameti poolt andmete töötlemisega seotud küsimustega palume pöörduda Maanteeameti poole telefonil +372 620 1200 või e-posti aadressil info@mnt.ee

4.7. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime edastada Teie raviandmeid Eesti Haigekassale (Eesti Haigekassa, registrikood 74000091, aadress Lastekodu tn 48, 10144 Tallinn) kui Teie raviarve tasub osaliselt või tervikuna Eesti Haigekassa tervishoiuasutustele ravikindlustusvahenditest. Haigekassaga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Eesti Haigekassaga telefonil +372 669 6630 või e-posti aadressil info@haigekassa.ee.

 1. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

5.1. MedCare Eriarstid OÜ ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete Töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik.

5.2. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja sotsiaalministri määruse „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ alusel säilitab MedCare järgmiseid dokumente, mis sisaldavad Isikuandmeid:

5.2.1. Patsiendi tervisekaarte ja rasedakaarte säilitame 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist.

5.2.2. Uuringute tellimisel säilitame uuringute vastused koos patsiendi tervisekaardiga ja sellekohased koeproovid vähemalt 30 aastat.

5.3. Sotsiaalministri määrus „Töötajate tervisekontrolli kord“ § 7 lg 1 alusel säilitab MedCare tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi 75 aastat töötaja sünnist arvates.

5.4. Raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente 7 aastat.

5.5. Teiega lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist.

5.6. Kui soovite saada detailsemat teavet Teiega seotud Isikuandmete säilitamise kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

 1. TEIE ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

6.1. Teil on Teie Isikuandmete Töötlemisel kõik andmesubjektile kehtivast õigusest tulenevad õigused.

6.2. Teil on Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:

6.2.1. juurdepääsuõigus: Teil on õigus igal ajal küsida, kas MedCare Eriarstid OÜ-l on Teie kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Teie Isikuandmeid me töötleme;

6.2.2. õigus Isikuandmete parandamisele: Teil on õigus taotleda MedCare-lt oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

6.2.3. õigus vastuväidete esitamisele: Teil on õigus esitada MedCare-le vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes, näiteks siis, kui Isikuandmete kasutamine põhineb MedCare õigustatud huvil;

6.2.4.õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Teil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse Teie nõusolekul ja kui olete on nõusoleku tagasi võtnud;

6.2.5. õigus piirata Töötlemist: Teil on õigus nõuda, et MedCare piiraks Teie Isikuandmete Töötlemise kehtiva õiguse alusel, näiteks kui MedCare ei vaja Teie Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite;

6.2.6. õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul, on Teil igal ajal õigus MedCare-le antud nõusolek tagasi võtta;

6.2.7. õigus andmete ülekantavusele: Patsiendil on õigus ise saada MedCare-lt Isikuandmeid, mida Patsient on ise MedCare-le esitanud ning mida Töödeldakse Patsiendi nõusoleku alusel või Patsindiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormis. Patsiendil on õigus, nõuda, et MedCare edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik.

6.2.8.õigus esitada kaebus: Kui leiate, et teie Isikuandmete Töötlemisel on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

6.3. Teie käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Isikuandmete Töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või MedCare juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi.

6.4. Isikuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

 1. ISIKUANDMETE TURVALISUS

7.1. MedCare kohustub tagama Isikuandmete Töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta Isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

7.2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning Isikuandmete Töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti Töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab MedCare Isikuandmete Töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

 1. KONTAKT

8.1. Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke ühendust MedCare Eriarstid OÜ-ga  telefoni või e-posti teel.

MedCare Eriarstide OÜ kontaktandmed on:

Ärinimi: MedCare Eriarstid OÜ

Aadress: Narva mnt 7 10117 Tallinn

Telefon: +372 5562 0023

E-post: info@medcare.ee

 

  Nimi *
  Perenimi *
  E-post *
  Telefon *

  Sõnum