Narva mnt 7 10117 Tallinn +372 5562 0023 info@medcare.ee

Privaatsustingimused

Kes me oleme?

MedCare Eriarstid OÜ isikuandmete töötlemise tingimused.

MedCare Eriarstid OÜ, registrikood 14572125, aadress Narva mnt 7 10117 Tallinn, on erameditsiinikeskus. Osutame  teenuseid kooskõlas kehtivate õigusaktidega tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel. Meie peamised teenused on: töötervishoiuarsti ja üldarsti vastuvõtud. Vastavalt seadusandlusele väljastame tervisetõendeid ja teostame vajalikke uuringuid. Meie teenuste loetelu on toodud veebilehel. Seoses tegevusega töötleme isikuandmeid. MedCare Eriarstid OÜ isikuandmete töötlemise tingimused.

Käesolev isikuandmete töötlemise tingimuste dokument
kirjeldab, kuidas MedCare Eriarstid OÜ Teie isikuandmeid töötleb. Tutvuge
käesolevate tingimustega hoolikalt. Kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi,
kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie
isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste kohta taotlusi, võtke meiega ühendust
allpool toodud kontaktivormi kaudu.

MedCare Eriarstid OÜ võib käesolevaid isikuandmete
töötlemise tingimusi muuta, kui muutuvad vastavad õigusaktid. Ajakohased
isikuandmete töötlemise tingimused on avaldatud meie veebilehel.

Isikuandmete kogumine, edastamine ja säilitamine?

1. MÕISTED

„GDPR“

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27.
aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja
selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

„Isikuandmed“

Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku
(„andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt
või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu
nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku
ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. Isikuandmed on näiteks teie nimi,
isikukood, e-posti aadress, andmed terviseseisundi kohta.

„Kehtiv õigus“

Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad
Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed
rakendusaktid, mis kehtivad Andmete Töötlemise Lepingu ajal või hakkavad
kehtima pärast Andmete Töötlemise Lepingu sõlmimist ja tervishoiuteenuste
osutamist reguleerivad õigusaktid.

„Patsient“ või „andmesubjekt“

Füüsiline isik, kes pöördub või on pöördunud MedCare
Eriarstid OÜ poole teenuse saamiseks.

„Töötlemine“

Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud
või automatiseerimata toiming või toimingute kogum: kogumine, dokumenteerimine,
korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute
tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel
kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine,
piiramine, kustutamine või hävitamine.

„Vastutav Töötleja“

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet
või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete
Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate Isikuandmete Töötlemise
Põhimõtete tähenduses on Kliendi Isikuandmete Vastutav Töötleja on MedCare
Eriarstid OÜ.

„Volitatud Töötleja“

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet
või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Isikuandmete töötlemise tingimused kohalduvad, kui
pöördute MedCare poole teenuse saamiseks.

2.2. Isikuandmete töötlemise tingimused kirjeldavad MedCare
Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid.

2.3. MedCare tagab Patsientide Isikuandmete Töötlemise
kooskõlas kehtiva õigusega. Kõige olulisemad õigusaktid, millest MedCare Patsiendi
Isikuandmete Töötlemisel lähtub on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse,
ravikindlustusseaduse, ravimiseadus, töötervishoiu ja tööohutuse seadus,
isikuandmete kaitse seadus ja GDPR.

3. MILLAL JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

3.1. MedCare Töötleb Patsientide Isikuandmeid üksnes
kindlaks määratud eesmärkidel kehtiva seaduse alusel.

3.2. Kui pöördute MedCare poole tervishoiuteenuse saamiseks,
töötleme Teie isikuandmeid Teile konkreetse tervishoiuteenuse osutamiseks.
Sellisel juhul Töötleme Teie Isikuandmeid tervishoiuteenuste korraldamise
seaduse alusel tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil. Tervishoiuteenuse
osutamise eesmärgil töötleme Teid tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu: Teie
nimi ja isikukood ning Teile tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke andmeid,
sealhulgas terviseandmeid. Terviseandmete koosseis, mida me konkreetsel juhul
Töötleme, sõltub osutatavast tervishoiuteenusest. Teile tervishoiuteenuse osutamisel
võime töödelda ka Teie kontaktandmeid ja pangakonto andmeid Teile osutatud
tervishoiuteenuse arveldamise eesmärgil ja Teile enne ja pärast visiiti
korraldusliku informatsiooni edastamiseks. Teie e-posti aadressi või telefoni
numbrit võime kasutada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta.

MedCare ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid
kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses, mis on lubatud kehtiva õiguse
alusel.

3.3. Kui pöördute MedCare poole tervishoiuteenuse saamiseks
oma tööandja või muu isiku suunamisel seoses töötervishoiuga või seoses
vajaliku tervisetõendi hankimisega, töötleme Teie isikuandmeid Teile
tervishoiuteenuse osutamiseks Teie tööandjaga või muu isikuga sõlmitud lepingu
alusel, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse
seaduse alusel. Tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil töötleme Teie tuvastamist
võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi ja isikukood ning Teile tervishoiuteenuse
osutamiseks vajalikke terviseandmeid. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime
töödelda ka Teie kontaktandmeid enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni
edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise
kohta ja Teie soovil Teie terviseandmeid Teie poolt näidatud isikutele või
e-posti aadressile. MedCare ei edasta Teie Isikuandmeid ja Teie terviseandmeid
kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses nagu lubatud kehtiva õiguse
alusel. Vastavalt kehtivale töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on meil kohustus
edastada Teie tööandjale tervisekontrolli otsus. MedCare ei edasta aga tööandjale
Teie terviseandmeid ega tehtud uuringute või analüüside tulemusi.

3.4. Kui pöördute MedCare poole muu teenuse kui
tervishoiuteenuse saamiseks, näiteks toitumisnõustamise, taastusravi või muu
teenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid Teie tellitud teenuse osutamise
eesmärgil. Teile teenuse osutamise eesmärgil töötleme Teid tuvastamist
võimaldavaid andmeid nagu: Teie nimi ja isikukood ning Teile teenuse
osutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas Teie terviseandmeid, juhul kui
terviseandmete töötlemine on vajalik teenuse osutamiseks. Samuti võime töödelda
Teie kontaktandmeid ja pangakonto andmeid Teile osutatud teenuse arveldamise
eesmärgil ja Teile enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni
edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise
kohta. MedCare ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele
isikutele, välja arvatud ulatuses nagu lubatud kehtiva õiguse alusel.

3.5. Kui olete andnud meile eraldi nõusoleku oma
Isikuandmete töötlemiseks, on Teie Isikuandmete Töötlemise õiguslikuks aluseks
Teie antud nõusolek. Sellisel juhul Töötleme Teie isikuandmeid nõusolekus
kindlaksmääratud eesmärkidel ja nõusolekul toodud ulatuses. Teil on õigus nõusolek
oma Isikuandmete igal ajal tagasi võtta.

4. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD TÖÖTLEJATE
KASUTAMINE

4.1. MedCare ei edasta Teie Isikuandmeid kolmandatele
isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust
omades.

4.2. MedCare on kehtiva alusel õigus kasutada Isikuandmete
töötlemisel Volitatud Töötlejaid. MedCare Volitatud Töötlejad, kes võivad
piiratud juhtudel Patsientide Isikuandmeid Töödelda on näiteks MedCare Eriarstid
OÜ-le IT-teenuse osutajad (näiteks Tarkvara ja serveriteenuse pakkujad ja  tarkvara arendajad). MedCare Eriarstid OÜ
kasutab Volitatud Töötlejana üksnes selliseid koostööpartnerid, kes on võtnud
kohustuse Töödelda Isikuandmeid kooskõlas käesolevate isikuandmete töötlemise
põhimõtetega ja kehtiva õigusega.

4.3. Teile tervishoiuteenuse osutamisel edastab MedCare Teie
terviseandmed kehtiva õiguse alusel e-tervise patsiendiportaali infosüsteemi,
mis asub veebilehel https://id.digilugu.ee.
Digilugu.ee vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
(registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn).
Patsiendiportaaliga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja
Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti
aadressil abi@tehik.ee.

4.4. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võib MedCare
Eriarstid OÜ vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu Teie
terviseandmed kehtiva õiguse alusel retseptikeskuse kaudu, kui see on vajalik
Teile tervishoiuteenuse osutamiseks. Retseptikeskuse isikuandmete vastutav
töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, registrikood 70009770,
aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn. Retseptikeskusega seotud küsimuste
korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse
kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.

4.5. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võib MedCare
vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu Teie terviseandmed kehtiva
õiguse alusel pildipanga kaudu, kui see on vajalik Teile tervishoiuteenuse
osutamiseks. Pildipanga vastutav töötleja on Sihtasutus Eesti Tervishoiu
Pildipank, registrikood 90007945, aadress Puusepa 8, 51014 Tartu Eesti. Pildipangaga
seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide
Keskuse kasutajatoega telefonil +372 5331 8888 või e-posti aadressil abi@pildipank.ee

4.6. Teile tervishoiuteenuse osutamisel seoses mootorsõiduki
juhi tervisetõendi väljastamisega, võime Teie terviseandmeid (tervisetõendi)
edastada Maanteeameti digitaalsesse keskkonda, mille vastutav töötleja on
Maanteeamet (registrikood 70001490, aadress Teelise 4, 10916 Tallinn).
Maanteeameti poolt andmete töötlemisega seotud küsimustega palume pöörduda
Maanteeameti poole telefonil +372 620 1200 või e-posti aadressil info@mnt.ee

4.7. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime edastada Teie
raviandmeid Eesti Haigekassale (Eesti Haigekassa, registrikood 74000091,
aadress Lastekodu tn 48, 10144 Tallinn) kui Teie raviarve tasub osaliselt või
tervikuna Eesti Haigekassa tervishoiuasutustele ravikindlustusvahenditest.
Haigekassaga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Eesti Haigekassaga
telefonil +372 669 6630 või e-posti aadressil info@haigekassa.ee.

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

5.1. MedCare Eriarstid OÜ ei säilita Isikuandmeid kauem, kui
see on lähtuvalt Isikuandmete Töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel
vajalik.

5.2. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja
sotsiaalministri määruse „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende
dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ alusel säilitab MedCare järgmiseid
dokumente, mis sisaldavad Isikuandmeid:

5.2.1. Patsiendi tervisekaarte ja rasedakaarte säilitame 110
aasta möödumiseni patsiendi sünnist.

5.2.2. Uuringute tellimisel säilitame uuringute vastused
koos patsiendi tervisekaardiga ja sellekohased koeproovid vähemalt 30 aastat.

5.3. Sotsiaalministri määrus „Töötajate tervisekontrolli
kord“ § 7 lg 1 alusel säilitab MedCare tervisekontrolli kaarte ja
terviseuuringute tulemusi 75 aastat töötaja sünnist arvates.

5.4. Raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke
dokumente 7 aastat.

5.5. Teiega lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid, mille pikem
säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli kohaselt
seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või
kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist.

5.6. Kui soovite saada detailsemat teavet Teiega seotud
Isikuandmete säilitamise kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises
„Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

6. TEIE ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

6.1. Teil on Teie Isikuandmete Töötlemisel kõik
andmesubjektile kehtivast õigusest tulenevad õigused.

6.2. Teil on Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised
õigused:

6.2.1. juurdepääsuõigus: Teil on õigus igal ajal küsida, kas
MedCare Eriarstid OÜ-l on Teie kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet
selle kohta, milliseid Teie Isikuandmeid me töötleme;

6.2.2. õigus Isikuandmete parandamisele: Teil on õigus
taotleda MedCare-lt oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on
ebapiisavad, puudulikud või valed;

6.2.3. õigus vastuväidete esitamisele: Teil on õigus esitada
MedCare-le vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes, näiteks siis, kui
Isikuandmete kasutamine põhineb MedCare õigustatud huvil;

6.2.4.õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Teil on õigus
taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse
Teie nõusolekul ja kui olete on nõusoleku tagasi võtnud;

6.2.5. õigus piirata Töötlemist: Teil on õigus nõuda, et MedCare
piiraks Teie Isikuandmete Töötlemise kehtiva õiguse alusel, näiteks kui MedCare
ei vaja Teie Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud
Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite;

6.2.6. õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek
tagasi: kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul, on Teil igal
ajal õigus MedCare-le antud nõusolek tagasi võtta;

6.2.7. õigus andmete ülekantavusele: Patsiendil on õigus ise
saada MedCare-lt Isikuandmeid, mida Patsient on ise MedCare-le esitanud ning
mida Töödeldakse Patsiendi nõusoleku alusel või Patsindiga sõlmitud lepingu
täitmiseks, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormis. Patsiendil on
õigus, nõuda, et MedCare edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale, kui
see on tehniliselt võimalik.

6.2.8.õigus esitada kaebus: Kui leiate, et teie Isikuandmete
Töötlemisel on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda nõude või kaebusega
Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

6.3. Teie käesolevas peatükis loetletud õigused seoses
Isikuandmete Töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad
teiste andmesubjektide õigused või MedCare juriidilised kohustused piirata
andmesubjekti õigusi.

6.4. Isikuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste
teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun
võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

7. ISIKUANDMETE TURVALISUS

7.1. MedCare kohustub tagama Isikuandmete Töötlemise
turvalisuse, eesmärgiga kaitsta Isikuandmeid tahtmatu või volitamata
töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

7.2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut
ja rakendamise kulusid ning Isikuandmete Töötlemise laadi, ulatust, konteksti
ja eesmärke, samuti Töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja
vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab MedCare
Isikuandmete Töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid
Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8. KONTAKT

8.1. Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke ühendust MedCare Eriarstid OÜ-ga  telefoni või e-posti teel.